Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcaom osobných údajov podľa čl. 4 § 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je VIERA - NIKA s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Nitra, vl. č. 41456/N, oddiel Sro, sídlo: Kováčova 608/13, Starý Tekov 93526, Slovenská republika. IČO: 50432249, DIČ:2120333435, IČ DPH: SK2120333435. Štatutárny orgán: Holáková Viera, Paciga Patrícia; (ďalej len "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  1. Adresa: sídlo (VIERA - NIKA s.r.o., Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov), kamenná predajňa eshopu (Obchodík u Vierky, Dopravná 14, 934 01 Levice).
  2. Email: info@obchodikuvierky.sk
  3. Telefón: 0917 860 860
 3. Osobné údaje znamenajú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; Identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje lokátora, identifikátor siete alebo jeden alebo viacero špecifických prvkov fyzickej , fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 4. Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je vám k dispozícii náš poverenec pre ochranu osobných údajov. Kontaktujte ho na

  vierka@obchodikuvierky.sk.

 5. Pri udelení súhlasu pre marketingové cookies sa tiež udeľuje súhlas pre nové nástroje Google typu AD_USER_DATA a AD_PERSONALIZATION.

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal splnením vašej objednávky.
 2. správca spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 

III.

Právny dôvod a účel spracúvania osobných údajov

 1. Zákonný dôvod spracúvania osobných údajov je
 • Zmluvy medzi vami a správcaom podľa čl. Článok 6 písm. 1 b) GDPR,
 • Oprávnený záujem správcu pri poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie komerčných komunikácií a spravodajcov) podľa čl. Článok 6 písm. 1 f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie komerčných komunikácií a bulletinov) podľa čl. Článok 6 písm. 1 A) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o určitých službách informačnej spoločnosti v prípade neexistencie poradia tovarov alebo služieb.
 1. Účelom spracúvania osobných údajov je
 • Spracovanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávaní osobné údaje potrebné na úspešné spracovanie objednávky (meno, adresa, kontakt). Poskytovanie Osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť alebo plniť zmluvu s správcom.
 • Zasielanie komerčných komunikácií a iných marketingových činností.
 1. Zo strany správcu dochádza k automatickému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR správcaom. Ďalším prezeraním, vykonaním registrácie/objednávky, atď. poskytujete výslovný súhlas s takýmto spracovaním.

 

IV.

Obdobie uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje na obdobie potrebné na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovania nárokov týchto zmluvných vzťahov (na obdobie 15 rokov po ukončení zmluvného vzťahu).
 1. Keď uplynie doba uchovávania osobných údajov, správca vymaže osobné údaje.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia administrátora)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby:
 • Ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru/služieb/realizácii platby na základe zmluvy (Slovak Parcel Service s.r.o., DPD,  Slovenská pošta a.s., VÚB a.s., FIO banka, GoPay s.r.o., účtovníčka ...)
 • Poskytovanie služieb pre prevádzku elektronického obchodu a iných služieb v súvislosti s prevádzkou elektronického obchodu (Shoptet s.r.o.)
 • poskytovanie marketingových služieb (Google LLC, Smartemailing)
 1. Správca nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) ani medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb/cloudových služieb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR alebo obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR.
 • Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • Právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedeného v čl. III) týchto podmienok.
 1. Máte tiež právo podať sťažnosť úradu pre ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše právo na ochranu osobných údajov bolo porušené.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej forme, najmä antivírusové programy, silné heslá, šifrovanie, zálohy.
 3. Správca vyhlasuje, že osobné údaje môžu byť prístupné iba oprávneným osobám.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním registrácie/objednávky z internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a súhlasíte s nimi v celom rozsahu.
 2. Súhlasíte s týmito podmienkami tým, že skontrolujete svoj súhlas prostredníctvom internetového formulára. Tým, že zaškrtne váš súhlas, beriete na vedomie, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ho akceptujete v celom rozsahu.
 3. Správca je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Nová verzia podmienok zásad ochrany osobných údajov bude zverejnená na webovej stránke a zároveň vám pošle novú verziu týchto podmienok vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 5.3.2024.

kamera Oznámenie pre zamestnancov o rozšírení kamerového systému v priestoroch zamestnávateľa