Rozšírenie kamerového systému v priestoroch zamestnávateľa

„Zamestnávateľ VIERA - NIKA s.r.o. oznamuje zamestnancom, že od 8.3. bude na pracovisku rozšírený monitorovací kamerový systém, a to vo všetkých priestoroch, kde zamestnanci prichádzajú do styku s tovarom alebo s chránenými údajmi podľa GDPR.

Zamestnávateľ zaviedol kamerový systém z dôvodu, že v minulosti sa opakovali straty na zásobách tovaru z neznámych a nedohľadateľných príčin; toto bolo zistené priebežnými kontrolami ako aj pri inventarizácií a inventúre tovaru, čím vznikla zamestnávateľovi škoda. Ďalej sa kamerový systém zavádza z dôvodu kontroly plnenia pracovných povinností zamestnancov.

Stupeň narušenia súkromia zamestnanca je minimálny. Zamestnávateľ pristúpil k tejto forme monitorovania, nakoľko menej invazívne prostriedky neboli spôsobilé zabezpečiť ochranu majetku zamestnávateľa a plnenie pracovných povinností zamestnancov.

Zamestnávateľ prijal všetky primerané opatrenia, aby následky monitorovania zamestnanca boli čo najmenšie a najmiernejšie, najmä: zobrazovacie jednotky kamerového záznamu sú umiestnené v priestore, ktorý je zabezpečený proti prístupu neoprávnených osôb, kamerové záznamy sa uchovávajú po dobu maximálne 30 dní a potom sa automaticky mažú. Prístup ku kamerovým záznamom má iba štatutárny orgán zamestnávateľa.

var productsSliderOnMobile = true; var productsDetailSliderOnMobile = true;