Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VIERA - NIKA s.r.o.  Konateľ: Viera Holáková; Sídlo: Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov, Slovensko; IČO: 50432249;DIČ: 2120333435; Spoločnosť je zapísaná v OR OS NR, oddiel: Sro, vl.č. 41456/N. NAŠA SPOLOČNOSŤ JE PLATCOM DPH.

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

1. Objednávka

1.  Minimálna hodnota objednávky v e-shope je 15 € alebo 500 CZK / 15 GBP / 100 PLN / 20 CHF / 6000 HUF. Systém ráta hodnotu z cien produktov v nákupnom košíku automaticky.

2.  Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom internetového systému na stránke www.obchodikuvierky.sk tromi spôsobmi:

  • priamo na webovej stránke www.obchodikuvierky.sk
  • telefonicky – nadiktovaním objednávky pracovníkovi Obchodíka u Vierky
  • písomnou formou - odoslaním objednávky na adresu Dopravná 14, 93401 Levice
  • e-mailom na adrese:

obchodikuvierky@gmail.com - ostatný tovar z e-shopu 

info.jedleobrazky@gmail.com - jedlé obrázky 

tortyazakusky.lv@gmail.com - cukrárenské výrobky 

Takto vykonaná objednávka (so všetkými potrebnými náležitosťami) sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.


3.  Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť

  • meno a priezvisko
  • poštovú (prípadne doručovaciu adresu): ulica, číslo, mesto, PSČ 
  • správne telefónne číslo
  • e-mail.

Fyzická  a právnická osoba (podnikatelia) musia uviesť aj IČO, DIČ, príp. IČ DPH a sídlo firmy/organizácie.

V objednávke odoslanej cez emailovú správu je potrebné zaslať všetky uvedené údaje, plus zadať presný názov a počet kusov objednaného tovaru (názov môžete aj skopírovať zo stránky).

Ďalej je potrebné uviesť spôsob platby (prevodným príkazom v banke, alebo na dobierku pri prevzatí tovaru) a spôsob doručenia objednaného tovaru. Informácie sú v bode III. - Cena, platobné podmienky a prepravné.

Na záver dopíšte dátum vystavenia objednávky a požadovaný termín dodania tovaru.

UPOZORNENIE pre produkty s limitovaným množstvom. Ak zákazník objedná väčšie množstvo, ako je stanovený limit pri produkte, tento tovar nad limit mu nebude dodaný. Ak tovar už vyplatil (platba kartou, prevodom a SMS), nemá nárok na vrátenie za nedodaný tovar objednaný nad limit.

Objednávka uzatvorená prostredníctvom e-shopu spĺňa tieto podmienky automaticky.

4.  Na základe emailovej, alebo telefonickej objednávky Vám vytvoríme nákupné konto a zašleme Vám potrebné údaje k jeho využitiu. Vytvorením nákupného konta získate viacero rôznych benefitov (zľavy za opakovaný nákup, výhodné ponuky len pre registrovaných členov, informácie o nových produktoch, návodoch a AKCIÁCH). 

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

5.  Po odoslaní objednávky bude táto zaevidovaná v systéme predávajúceho. Zákazníkovi sa zobrazí informácia o zaevidovaní objednávky a číslo objednávky. Táto informácia mu príde taktiež na email. Zaslaním potvrdenia o evidovaní objednávky vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Ak ste takúto informáciu nedostali – Vaša objednávka NEBOLA v našom systéme zaevidovaná!!!

Najneskôr do 24 hodín (cez pracovné dni) predávajúci overí objednávku či je správna a kompletná. V prípade, ak predávajúci zistí, že objednávka nie je úplná, alebo správne vyplnená, skontaktuje zákazníka telefonicky, emailom, alebo prostredníctvom SMS správy s požiadavkou o jej upresnenie.

Po doplnení požadovaných údajov od zákazníka, predávajúci zašle kupujúcemu správu o OVERENÍ OBJEDNÁVKY a priebehu jej ďalšieho vybavenia.

Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

V prípade si kupujúci zvolí spôsob platby prevodný príkaz, predávajúci zašle kupujúcemu faktúru s potrebnými údajmi k vykonaniu platby.  

6.  Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

2. Dodacie lehoty

1.  Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2.  Vo všeobecnosti termín dodávky určuje spotrebiteľ, pričom predávajúci overením objednávky tento termín spotrebiteľovi potvrdí, resp. navrhne iný.

Objednávky prijaté do 10:00 hod. daného dňa vybavujeme v ten alebo nasledujúci pracovný deň, pokiaľ neuvediete neskorší termín dodania. Naopak, ak potrebujete tovar rýchlo, do poznámky v nákupnom košíku napíšte kedy potrebujete mať tovar doma. My urobíme všetko pre to, aby sme Vám tovar včas doručili. Je vhodné zvoliť spôsob platby DOBIERKA, pretože nemusíme čakať na platbu od Vás. Ak preferujete platbu na účet a tovar potrebujete dodať rýchlo, v tom prípade je potrebné zaslať potvrdenie o úhrade na email z ktorého Vám prišlo potvrdenie objednávky.

V prípade, že nepošlete potvrdenie, dodanie tovaru sa predĺži o dobu kým budú peniaze pripísané na náš účet.

VŠEOBECNÉ DODACIE LEHOTY (OD MEMONTU PRIJATIA EMAILU O EXPEDÍCIÍ):

  • kuriér Slovensko - na ďalší pracovný deň (príp. v sobotu ak je priplatená táto možnosť)
  • kuriér Česká republika, Maďarsko, Rakúsko - 2 pracovné dni po odoslaní tovaru

UPOZORNENIE: Dodacia lehota sa môže predĺžiť, ak na strane prepravcu vznikne komplikácia. Toto naša firma nedokáže ovplyvniť a preto za to nemôže niesť zodpovednosť. 

3. Cena, doprava a platba

1.  Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2. Všetky informácie, vrátane cien za dopravu a platbu sú uvedené na nasledovnom odkaze: DOPRAVA A PLATBA 

3. Ak zákazník zásielku na DOBIERKU z akéhokoľvek dôvodu neprevezme a doručovacia spoločnosť nám zásielku vráti späť, opakované doručenie tovaru bude možné až potom, ako zákazník vyplatí tovar + cenu za druhé doručenie (prípadne poplatky ktoré nám vyúčtovala doručovacia spoločnosť). Pri neprebratí zásielky na dobierku je ďalší nákup v eshope možný len po vyplatení objednávky predom na účet.

4. Preberanie tovaru

1.  Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Zároveň je povinný skontrolovať neporušenosť zásielky a prípadné poškodenie ihneď nahlásiť podľa pokynov uvedených tu: poškodenie pri doručení.

2.  Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

3.  Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

4.  Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

5. Reklamácie a vrátenie tovaru sa riešia podľa predpisov uvedených v sekcii VRÁTENIE A REKLAMÁCIA, s ktorými kupujúci súhlasí a je povinný ich dodržiavať.

5. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie a reklamácia

1.  Objednávku je možné reklamovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie reklamácie oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu pre predávajúceho. Je potrebné doložiť Odstúpenie od zmluvy alebo Reklamačný list - bez týchto dokumentov nemôže byť reklamácia riadne evidovaná. Zákonná lehota na vybavenie reklamácie (30 dní) začína plynúť až dňom, kedy je doručený reklamačný list alebo odstúpenie od zmluvy + všetky ostatné potrebné informácie (spôsob náhrady škody, kam sa v prípade vracania sumy majú poslať peniaze, ...).

2.  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku po odsúhlasení objednávky a jej zaradení do výroby, nakoľko ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného na zákazku podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa, alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, pretože sa vyrobil len na základe objednávky a nie je predpoklad, že ho predávajúci predá.

Zákazník je informovaný o schválení objednávky a o jej zaradení do výroby emailovou správou.

Ak zákazník takto vyrobený tovar neprevezme, je povinný zaplatiť predávajúcemu celú hodnotu objednávky + zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur. Pokiaľ tak neurobí, postúpime vec firme na vymáhanie pohľadávok. 

Zákazník, ktorý si neprevzal tovar, je v našom e-shope zaradený do skupiny ČIERNA LISTINA. V budúcnosti už nebude môcť nakúpiť na dobierku. Musí vopred zaplatiť na účet alebo previesť peniaze platobnou kartou - iba v tom prípade mu tovar odošleme. Pokiaľ objednávka nebude vyplatená do 7 dní, bude automaticky zrušená bez akéhokoľvek nároku na dodanie tovaru / odškodné.

3.  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a)  produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b)  zmenila sa cena dodávateľa produktu
c)  vystavená cena produktu bola chybná

4.  V prípade, že spotrebiteľ stornoval objednávku v súlade s bodom 1. tohto článku, je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky plnenia, ktoré už tento uhradil. 

5.  Ďalšie informácie o rôznych spôsoboch odstúpenia od zmluvy nájde spotrebiteľ v sekcii vrátenie a reklamácia. Spotrebiteľ, ktorý súhlasí s týmito  obchodnými podmienkami, zároveň súhlasí s informáciami v tejto sekcii.

Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu ponúka predávajúci (stiahnuť). Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ musí najneskôr do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Spotrebiteľ nie je povinný vrátiť tovar v pôvodnom obale. Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu máme právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

6. Záruka

1.  Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná DOBA 24 hodín. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu a končí v nasledujúci kalendárny deň. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra alebo pokladničný doklad (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.

2.  Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

3.  Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie vo výške 20€. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.

4.  Reklamácie sú vybavované telefonicky, resp. e-mailom na kontaktoch uvedených na webovej stránke predávajúceho,, t.j. https://www.obchodikuvierky.sk/.

7. Záverečné ustanovenia

1.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2.  Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

3.  Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

4.  Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

5.  Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

6.  Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

7.  Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 11. 05. 2019.

Aktualizované dňa 22.02.2023